Inkassoteenused kliendile

OK Incure osutab juriidilist teenust

Inkasso sisaldab järgmisi teenuseid: krediidihaldusteenus, nõuete ost ja võlanõuete menetlus nii kohtuväliselt kui ka kohtulikult.

OK Incure tegeleb nii ärinõuete kui ka eraisikute vastu suunatud tarbimislaenude sissenõudmisega. Tarbimislaenude sissenõudmise osakaal on viimastel aastatel tublisti kasvanud ja sellest on kujunenud meie peamine tegevusala.  Oleme alati seadnud eesmärgiks pakkuda tõhusat ja kliendisõbralikku menetlust, tulles vastu võlausaldaja vajadustele ja arvestades võlgade eripäraga.

INKASSO

Millal mõelda inkasso teenuste kasutamisele?

 • Müügiarvete laekumine viibib ja mittemaksmise põhjused pole otseselt teada
 • Mitmete meeldetuletuse saatmine pole aidanud raha tagasi saada
 • Korduvalt antud lubadusi ei täideta
 • Ootamatult suurenenud ettevõtte debitoorne võlgnevus

Kui võlgniku majanduslik olukord ei võimalda kogu võlgnevust korraga tasuda, siis otsivad ja leiavad OK Incure spetsialistid lahendusi sõlmitavate maksekokkulepete kaudu.

Inkassomenetluse toimingud:

 • korduv telefoni ja kirja teel ning elektrooniliste kanalite kaudu ühenduse võtmine;
 • elukoha- ja kontaktandmete kontroll ja uuendamine;
 • läbirääkimised, maksevõime kontroll ja ümberhindamine;
 • maksekokkulepete sõlmimine ja kokkuleppest kinnipidamise jälgimine;
 • nõuete viivise arvestuse pidamine.

Võtame teie nõuded menetlusse põhimõttel „Pole tulemust, pole tasu!“, mis tähendab, et võlamenetluse tasu arvestame nõudelt vaid juhul, kui meie menetluse tulemus on olnud edukas ning on toimunud nõude laekumine. Sissenõudmiskulude ja viiviste arvestamisel lähtume Eestis ja Euroopas kehtivast seadusandlusest.

NÕUETE OST

Nõuete ost ja NPL võlaportfellide soetamine

OK Incure on hea mainega ja kogenud, finantsasutuste poolt hinnatud võlanõuete ostja.

Enamik tegevusloa alusel tegutsevaid krediidiandjad ja -vahendajaid loovutavad oma tarbijakrediidilepingutest tulenevad nõuded tasu eest inkassoettevõttele.

Oleme Eestis ja Euroopas ostnud võlaportfelle juhtivatelt krediidiasutustelt, krediidiandjatelt ja krediidivahendajatelt. Pakume tähtajalise lepinguga kindlust sobiva hinnaga vabaneda nõrgemate laenuvõtjatega sõlmitud lepingutest nõuete loovutamise lepingu kehtivuse perioodi jooksul.

Tehingupartnerina järgime hoolikalt omalt poolt välja töötatud teenindusstandardit ja B2 Impact grupi eetikakoodeksit, et mitte rikkuda võlausaldajate ja tarbijate vahelisi suhteid, et püsiks usaldus finantsturu turuosaliste vastu.

Nõuete müügi korral lähevad OK Incurele üle kõik võlausaldaja õigused ja ka kohustused, s.t peale nõude loovutamist kaob finantsasutusel seotus võlgniku ning müüdud nõudega.

INKASSO VÄLISMAAL

OK Incure Euroopa kaardil

OK Incure kuulub B2 Impact Gruppi, kus igapäevaselt suhtlevad enam kui 2500 töötajat rohkem kui 20 riigis üle kogu Euroopa tuhandete võlgnikega telefonikõnede, kirjade, e-kirjade, võrguvestluste ja sotsiaalmeedia kaudu.

Euroopa liider võlamenetluses

B2 Impact pakub tuge pankadele ja krediidiasutustele tekkinud võlaportfellide loovutamisel ja kolmanda osapoolena sissenõudmisteenuse osutamisel. Meie koostööpartnerid saavad usaldada kontserni ettevõtete pikaajalist kogemust võlahalduse valdkonnas ja omandatud parimaid praktikaid.

Tugev juhtkond

B2 Impacti juhib tugev juhtkond, mis koosneb inimestest, kel on pikaajalised kogemused suurettevõtete juhtimisel, mis on olnud Skandinaavias võlahalduse valdkonnas turuliidriks.

Hinnatud kogu Euroopas

B2 Impact on ulatuslikul moel esindatud enam kui 20 Euroopa riigis, lisaks omab grupp kohapealset esindust mitmes riigis. Kontsern on pidevas arengus, teostades laienemisplaane peamiselt Kesk- ja Ida-Euroopas.

Koostöö finantsettevõtetega

B2 Impact Grupi koostöö pankade ja finantsettevõtetega seisneb eeskätt võlaportfellide ostmises ja kolmanda osapoolena võlgnevuste sissenõudmisel. Soetatakse nii tagatud kui ka tagatiseta lepingujärgselt toimivaid, kõrgenenud riskiga ja mittetoimivaid varasid. Teenuseosutamisel on peamised valdkonnad meeldetuletus ja inkasso.

Konkurentiseelis

B2 Impacti ärimudel põhineb parimate, paindlike ja tõhusate lahenduste pakkumisel, mis on kohandatud klientide individuaalsetele vajadustele. Grupp hoolib kõrgeimatest tööstandarditest ja kõigile äripartneritele ning klientidele osutatavate teenuste kvaliteedist. Tänu sellele on B2 Impact loonud püsiva konkurentsieelise ja grupist on saanud juhtiv Euroopa võlaspetsialist.

B2 Impact püüab tagada, et tema pakutavad teenused oleksid kõrgeima kvaliteediga ja tagaksid klientidele parima teenuse ja abi. Sel põhjusel on B2 Impact oma käitumisjuhendis sätestanud selged põhimõtted, mis toetavad igapäevast tegevust ning toetavad ka vastutustundliku tööandjana, usaldusväärse ettevõttena ja pankade ning  teiste finantsasutuste kliente toetava ettevõttena tegutsemist.

OK Incure maailma kaardil

OK Incure on osanik võlanõudjate grupis TCM Group International Ltd, omades ainuesindusõigust grupisiseste võlanõuete sissenõudmisel Eesti Vabariigis. Just osanikustaatus annab meie klientidele parimad võimalused kiirema ja odavama võlamenetluse läbiviimiseks välisriikides. TCM Group International on maailma juhtivamaid organisatsioone võlgade sissenõudmisel.

OK Incure kaudu saab võlgnevuste sissenõudmisel abi enam kui 135 välisriigis, katame teie vajadused nii Euroopas kui ka kaugemate maailmajagude pinnal.

TCM Grupp on unikaalne rahvusvaheline allianss, mis koosneb eri riikides olevatest inkassoagentuuridest ja juriidilisi teenuseid osutavatest ettevõtetest ja sellisena annab meie kliendile eelise professionaalse ja rahvusvahelise võlamenetluse valdkonnas.

TCM Grupp on esindatud rohkem kui 135 riigis ja majandusregioonis üle terve maailma, mille tõttu on TCM Gruppi kuuluval ettevõttel unikaalne võimekus pakkuda rahvusvahelises majandusruumis tegutsevale kliendile võlamenetlusteenust kiiretest ja effektiivsetest lahendustest kuni keeruliste ja väljakutset toovate lahendusteni välja. Teenus toimib põhimõttel “No Win, No Fee” – pole tulemust, pole tasu. Kõik TCM Gruppi kuuluvad partnerettevõtted on oma regioonis tuntud ja liidripositsioonil olevad ettevõtted võlamenetluse valdkonnas ja toetuvad lisaks TCM Grupi eetikakoodeksile ka kohalikule seadusandlusele ja regulatsioonidele, pakkudes kliendile kvaliteetset ja usaldusväärset teenust.

Osana meie kvaliteedikontrolli süsteemist läbivad TCM Grupiga liituda soovivad partnerettevõtted põhjaliku monitooringu ja valimisprotsessi. Nii agendid kui ka liikmed on TCM Grupiga liitumise järel lepingulises suhtes grupiga ja kohustuvad jälgima rangeid tegevusstandardeid. Meie range valikuprotsess eelistab rahvusvahelisi võlgade sissenõudmise agentuure, kuna nende kogemus rahvusvahelise võlgade sissenõudmise valdkonnas aitab kaasa asjatundlikkuse tasemele, mis tavaliselt pole üksnes kohalikes huvides tegutsevates agentuurides kättesaadav.

KREDIIDIHALDUS

Debitoorse võlgnevuse menetlemine

Krediidihaldus on ettevõtte debitoorse võlgnevuse menetlemine. Krediidihalduse eesmärgiks on vabastada raamatupidamisosakond või müügiinimesed ebameeldivast ülesandest võlglastele pidevalt meeldetuletusi teha. Teenuse eesmärk on pöörata järjekindlalt tähelepanu õigeaegsele mittemaksmisele.

Krediidihalduse sisseostmine OK Incurelt aitab kaasa võlgnevuste likvideerimisele. Kindlasti ei kahjusta teenuse sisseostmine kliendisuhet, kuna meeldetuletusi teeme telefoni teel ja üldjuhul kliendi nimel võlgnevuste algandmete alusel. Järgime meie endi poolt teenuse kvaliteedile seatud standardeid ja B2 Impact grupi eetikakoodeksit. Samuti järgime teenuse tellija poolseid soove ja ettepanekuid.

Krediidijuhtimise, krediidihalduse ja ka võlgade menetlemise juures on oluliselt kasvanud tarkvaralahenduste roll. Kaasaegne rakendustarkvara, mida kasutame, toetab igati krediidihalduse funktsioone. Automatiseeritud tarkvaralahenduste kasutamine muudab tegevused ka tervikuna läbimõeldumaks. Enamasti suudavad ettevõtted ise süsteemselt ja automaatselt võlglasi teavitada läbi elektrooniliste kanalite. Kuna deebitorid on igati reaalajas jälgitavad, on varasemast hõlpsam ka krediit ohumärkide ilmnemisel sulgeda. Krediidihaldusteenuse kasutamine vahetu telefonikontakti loomise abil võiks olla automaatteavitustele mittereageerimise järgselt järgmine loogiline samm.

Ettevõtte krediidipoliitika ei tohiks olla liiga karm, mis viib selleni, et teenuste ja toodete nõudlus langeb ning ettevõte kaotab konkurentsivõime. Samas krediidipoliitika ei tohiks olla ka liiga lahke, mis viib maksetähtaegade eiramiseni. Kuldsel keskteel püsimisele aitab kaasa komplekssel viisil korraldatud krediidihaldus.

Krediidihaldus on sõbralik. Et mitte kahjustada kliendisuhet, oleme meeldetuletuste tegemisel rõhutatult sõbralikud ega kasuta survevahendeid.

KOHTULIK VÕLGADE SISSENÕUDMINE

Kohtulik võlgade sissenõudmine ja esindamine täitemenetluses

Kui võlgnevuse sissenõudmiseks kohtuväliselt teostatud tegevused ei ole loodetud tulemust toonud või võlgnik ei tunnista tema suhtes esitatud nõuet, saab pöörduda nõudega kohtusse. Igapäevane kohtuliku menetluse vorm on maksekäsu kiirmenetluse algatamine, kuid kiirmenetlust saab kasutada vaid piirmäärani ulatuvate võlgnevuste sissenõudmisel.

Kuna kohtumenetlus on hageja jaoks ajaliselt pikk ja täiendavaid kulusid kaasa toov protsess, siis tuleb kohtusse pöördumise otstarbekust eelnevalt tõsiselt kaaluda. OK Incure spetsialistid oskavad alati teile siinjuures nõu anda. Alternatiivina kohtumenetlusele võib juba kohtuvälise menetluse juures kaaluda tagatiste saamist võlgnikult või kolmandalt isikult. Tagatiseks sobivad hüpoteek, käendus, garantii, kommertspant.

OK Incures on võlgnevuste kohtuväline ja kohtulik menetlus igal ajahetkel lõimitud. Alati oleme valmis sõlmima ka kõigi osapoolte huvides kokkuleppeid, et vältida emotsionaalselt kurnavat ja ajakulu nõudvat kohtumenetlust ja kohtumenetlusega seonduvaid täiendavaid lisakulusid, ka täitemenetlusega kaasnevad lisakulud võlgniku jaoks.

Nii alustaval kui ka juba pikemat aega toimival ettevõttel pole enamasti võimalik kasutada majasisest A-rühma, kes võlgnevustega süvitsi ja igal ajahetkel tegeleb. Selleks oleks mõistlik kaasata kolmanda osapoolena OK Incure parimad spetsialistid. Inkassomenetlus kestab üldjuhul kuni võla tasumiseni. Tavaliselt on selge juba mõne kuu jooksul, kas probleem laheneb ära kohtuväliselt või tuleks kaaluda kohtusse pöördumise otstarbekust.

PANKROTIMENETLUS

Esindamine pankrotimenetluses

Juhul kui lepingupartner on jätnud oma rahalised kohustused täitmata ja esinevad kahtlused võlgniku maksevõimes, on üldjuhul valida, kas esitada kohtule võlgniku vastu hagiavaldus või pankrotiavaldus. Ideaalne oleks jõuda võlgnikuga tasumise osas kokkuleppele ja kohtuteed vältida. Kui see aga ei õnnestu, siis tasub enne pankrotiavalduse esitamist läbi mõelda, kas suudame võlgniku maksejõuetust tõendada.

Enne kohtusse pöördumist tasub avalike allikate ja inforegistrite kaudu kontrollida, milline on võlgniku olukord täpsemalt, kas on ka teisi võlausaldajaid. Samuti tuleks saada võlgnikult kinnitus võla suuruse kohta. Oluline on üle vaadata ja kokku koguda kõik olemasolevad dokumendid ja tõendid: leping, mille alusel tekkis nõue, nõude olemasolu tõendavad aktid ja arved-saatelehed. Veel on vajalik raamatupidamislik väljavõte, kogu poolte vahel peetud kirjavahetus, millega tõendada hinnakokkuleppeid ja kohustuse olemasolu.

VARADE TAGASTAMINE

Varade tagastamine

OK Incure poolt korraldatud varade tagastamise menetlus on abiks liisingfinantseerimist pakkuvatele äriühingutele, panditud vara realiseerimisel, omandireservatsiooniga müügilepingute juures kaupade ostuhinna tasumata jätmise tõttu lepingutest taganemisel ning muudel sarnastel juhtudel.  Switch The Language

   WE WANT TO HEAR FROM YOU

   ADDRESS

   OK INCURE OÜ
   Marienthali Keskus (5. floor)
   Mustamäe tee 16, 10617
   PHONE: +372 675 5820
   EMAIL: mail @ okincure.ee
   Monday-Friday 09:00-17:00
   Registry code: 11542046
   Tallinn, ESTONIA

   OTHER WAYS TO CONNECT