Mul on kohustus

INKASSO

Inkasso

Oled sattunud makseraskustesse ja sinu võlgnevus on edastatud inkassosse. Kuidas edasi?

Et vältida võla suurenemist täiendavate viivitusintresside ja nõudekulude arvelt teed õige otsuse kui meiega koheselt ühendust võtad, et seejärel koostöös võlahalduriga leida parim võimalik lahendus võlgnevuse likvideerimiseks. Kui hoiad eemale ja end peidad, siis tegevusetus võib sulle kaasa tuua juba kordades suuremad kohustused ja tulevikuplaanid sootuks rikkuda. Võlgade korrektse tasumisega hoiad ära enda maksehäiresse sattumise ning seeläbi säilib sinu usaldusväärsus nii krediidiasutuste kui ka lähikondsete silmis.

MAKSEGRAAFIK

Maksegraafik

Ehkki soovid oma võla tasuda, võib sinu majanduslik seisukord olla selle keeruliseks muutnud. Kui sul puuduvad rahalised vahendid tasuda korraga kogu võlgnevus, siis on võimalik võlasumma tasumine ajatada ehk sõlmida maksekokkulepe. Kokkuleppe tingimused sõltuvad sissenõudjast, võlgnevuse suurusest ja vanusest ning summast, mida soovid igakuiselt maksta.

Mida rohkem on sul võimalik iga kuu maksta, seda lühem on tagasimakse aeg ning seda tõenäolisem on, et saate koos võlahalduriga maksegraafikus kokkuleppele. Mida kauem viivitad maksekokkuleppe sooviavaldusega, seda keerulisem on sõlmida kõiki osapooli rahuldav maksegraafik.

MAKSEKÄSU KIIRMENETLUS

Maksekäsu kiirmenetlus

Oled küll sõlminud maksegraafiku, aga ei täida kokkulepet. Lükkad makse järgmisesse kuusse mõistmata, et järgmine kuu tuleb sellisel juhul maksta topelt. Lõpuks ei julge sa enam kohustustele silma vaadata ja eirad võlamenetleja püüdeid sinuga ühendust saada. Sellisel juhul pöördub inkasso üsna kiirelt kohtu poole ja esitab sinu vastu maksekäsu kiirmenetluse avalduse. See on kiire menetluse vorm, fikseeritud kuludega, kohtuistungit ei toimu ning saadakse täitedokument (maksekäsk), mis kuulub viivitamata täitmisele.

Seega, kui võlgnik ei maksa kohtu poolt määratud summat sissenõudjale vabatahtlikult, on sissenõudjal õigus pöörduda kohtutäituri poole, et taotleda võlgniku suhtes täitemenetluse algatamist.

Maksekäsu kiirmenetluses esitatav nõue ei tohi ületada 6400 eurot (sealhulgas kõrvalnõuded nt intressid ja viivised). Kui summa on suurem, toimub hagimenetlus, mis on kulukam ja aeganõudvam mõlemale poolele.

Maksekäsu kiirmenetlus antakse sisse läbi elektroonilise portaali E-toimik. Pärast avalduse esitamist lahendab kohus selle 10 päeva jooksul ning toimetab makseettepaneku ja vastuväite blanketi võlgnikule.

Kui võlgnik ei ole makseettepanekus nimetatud summat tasunud ega makseettepanekule õigeaegselt vastuväidet esitanud, teeb kohus määrusena maksekäsu summa sissenõudmise kohta.

Kui võlgnik tunnistab nõuet, on võimalik  avaldaja poole pöörduda ning paluda maksegraafiku sõlmimise võimalust. Mõlemad pooled peavad maksegraafiku allkirjastama ja esitama kohtule, kus see kinnitatakse maksekäsuna koos maksegraafikuga, mis on omakorda täitedokument.

Kui võlgnik esitab vastuväite, antakse asi üle hagimenetlusse, millega kaasnevad veelgi suuremad kulud. Kohustuste ignoreerimine ja pahatahtlikud avaldused võlgniku poolt ainult pikendavad makseraskustega seotud keerukat eluetappi. Seega see halvendab veelgi kohustust õigeaegselt mittetäitnud isiku olukorda.

Rohkem infot aadressil https://www.kohus.ee/kohtusse-poordujale/tsiviilkohtumenetlus/maksekasu-kiirmenetlus

MAKSEHÄIREREGISTER

Maksehäireregister

Maksehäirete register on Creditinfo poolt hallatud andmebaas, kuhu võib igaüks sisestada  maksehäire ehk anda teada inimesest, kes pole oma rahalist kohustust täitnud.
Maksehäireid saab sisestada iga ettevõte, kellel on Creditinfoga leping ning kes on nõudeõiguse omanik ehk kellel on juriidiliselt õigus nõuda kohustuse täitmist. Teisisõnu, selleks võib olla kas laenuandja või see pool, kellele laenuandja on asja loovutanud (näiteks inkasso).

Maksehäire andmeid uuendatakse (summat suurendatakse või vähendatakse) vastavalt võlasaldole vajadusel vähemalt üks kord nädalas.

Maksehäire lõpetatakse võlgnevuse täielikul tasumisel. Maksehäire lõpukuupäev on võlgnevuse tasumise päev.

Maksehäireid kokkuleppel võlgnikuga ei kustutata. Maksehäireregistrisse kantud info säilib ettevõtete puhul 7 aastat ja eraisikute puhul kuni 5 aastat pärast maksehäire lõpetamist.

Maksehäire eesmärgiks on hoiatada teisi ettevõtjaid halva maksekäitumisega koostööpartneri eest ning see aitab Eesti ettevõtjatel teha õigeid krediidiotsuseid ja võimaldab rakendada vastutustundliku laenamise printsiipi. Seega tuleb arvestada, et maksehäire avaldumisel võib muutuda edaspidi krediiditoodete tarbimine võimatuks.

Loe lähemalt siit https://www.creditinfo.ee/maksehaireregister/

KOHTUTÄITUR

Kohtutäitur

Kui hoolimata väljastatud kohtulahendist võlgnik seda ei täida, on võlausaldajal õigus pöörata asi sundtäitmisele ehk esitatakse avaldus täitemenetluse algatamiseks võlgniku elukoha järgsele kohtutäiturile.

Kohtutäitur sundtäidab täitedokumente. Täitedokumentideks on kohtulahendid ja muud dokumendid, mida võib kohtuasja algatamata sundtäitmisele võtta: mitmesugused haldusaktid (sh maksuvõlad, parkimistrahvid) ja ka mõned lepingud (sh notariaalselt tõestatud lepingud, milles pooled kohustuvad lepingu täitmata jätmise korral alluma kohesele sundtäitmisele).

Kohtutäitur on kohustatud viivitamata tarvitusele võtma kõik seadusega lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks ning pöörab sissenõude võlgniku varale või ka võlgniku abikaasa varale.

Kohtutäituri seadusega on võimalik tutvuda aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/126062017059.

ERAISIKU PANKROT

Eraisiku pankrot

See on kohtuotsusega väljakuulutatud eraisikust võlgniku maksejõuetus. Maksejõuetus on püsiv suutmatus oma võlgu tasuda. Pankrotiavalduse võivad kohtule esitada nii võlgnik kui ka võlausaldaja(d), kuid menetluskulud peab tasuma võlgnik. Eraisiku pankrot makseraskuste lahendamiseks on kõige äärmuslikum variant, enne seda võiks võlgnik proovida laenuandja(te)ga kokkuleppele jõuda.

Peale pankroti kuulutamist muutub isiku vara pankrotivaraks, mille haldamise õigus on pankrotihalduril.

Kui võlausaldajate nõudmised on rahuldavalt täidetud, on pankrotis eraisikul võimalik oma majanduselu uuesti alustada, kuid kohus saab võlgniku täitmata jäänud kohustustest vabastada alles siis, kui menetluse algusest on möödunud viis aastat.

Pankrotiseaduses märgitud tagajärjed, mis kaasnevad pankroti väljakuulutamisega:

 • Võlgniku varast saab pankrotivara.
 • Pankrotihaldur saab õiguse valitseda võlgniku vara ning esindada võlgnikku menetluses vaidluste osas, mis puudutavad pankrotivara.
 • Võlgnik kaotab õiguse teha igasuguseid tehinguid pankrotivaraga;
 • Intresside ja viiviste arvestamine peatatakse.

Pankrotiseadusega on võimalik tutvuda aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/PankrS

ENAMMAKSE

Enammakse

Enammakstud summa tagastamiseks tuleb esitada OK Incurele allkirjastatud avaldus aadressil mail@okincure.ee.

Avaldus peab sisaldama alljärgnevaid andmeid:

 • viidata, missuguse nõude katteks makse tehti ja makse teinud füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidilise isiku puhul juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
 • makse sooritamise kuupäev;
 • soovitav on lisada avaldusele maksekorralduse koopia;
 • avaldaja arvelduskonto andmed (panga nimetus, arvelduskonto number, arvelduskonto omaniku nimi ning isikukood või registrikood);
 • taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.

Enammakstud summa tagastame kuni aasta möödumisel makse laekumisest.

OK Incurel on õigus enammakstud summa tagastamisel maha arvestada hinnakirjas fikseeritud käsitlustasu 10 eurot ja panga ülekande tasu.
  Switch The Language

   WE WANT TO HEAR FROM YOU

   ADDRESS

   OK INCURE OÜ
   Marienthali Keskus (5. floor)
   Mustamäe tee 16, 10617
   PHONE: +372 675 5820
   EMAIL: mail @ okincure.ee
   Monday-Friday 09:00-17:00
   Registry code: 11542046
   Tallinn, ESTONIA

   OTHER WAYS TO CONNECT