Äripartneri Eetikakoodeks

1. Sissejuhatus

B2Holding ASA ja selle tütarettevõtted (edaspidi koos “B2Holding” või “Grupp”) ja kohalik tütarettevõte nimetatakse “äriüksuseks”) on pühendunud olema “usaldusväärne ja uuenduslik partner, kes kujundab aktiivselt ümber krediidihaldus kõikidel turgudel”, kus kontsern tegutseb.

B2Holding tegutseb kooskõlas oma Eetikakoodeksi ja juhenditega, milles tuuakse välja Grupi põhimõtted.

Äripartneritega äri ajades B2Holding pühendub muu hulgas:

 •  kohaldatavate seaduste, määruste, juhendite ja menetluste järgimisele;
 •  ausalt ja avatult tegutsemisele,
 • õigluse ja läbipaistvuse esile toomisele suhetes üksikisikute ja ettevõtetega;
 • arvatavate või tegelike huvide konfliktide avalikustamisele;
 • ausa ja avatud konkurentsi julgustamisele, otsides samal ajal kulutustele vastavat tulu ja uuenduslikke lahendusi,
 • hankeprotsesside kasutusele võtmisele, et muuta äritegevus lihtsaks,
 • konfidentsiaalse äriteabe avaldumise kaitsele,
 • rahaliste või mitterahaliste hüvede mitteaktsepteerimisele potentsiaalsetelt, olemasolevatelt või olnud äripartneritelt,
 • mõistlikele nõuande -ja teabetaotlustele, s.h pakkumiste ülevaadetele vastamisele ning
 • Kaebuste läbivaatamisele.

B2Holding eeldab, et tema äripartnerid tegutsevad võrreldavate väärtustega ning ajavad oma äri eetiliselt ja käituvad ausalt.

2. Eesmärk, ulatus ja avaldus

Äripartneri Eetikakoodeksis on esitletud eetikanormid, põhimõtted ja käitumine, mida B2 Holding eeldab oma äripartneritelt kui nad tegutsevad koos või B2 Holding nimel.

3. Teavitused, rikkumisest teatamisest ja mittevastavus 

Käesolev Eetikakoodeks tehakse kättesaadavaks kõigile äripartneritele. B2Holding eeldab kõigilt äripartneritelt selles esiletoodud väärtuste järgimist ja tagamist kui tegutsetakse koos või B2 Holding nimel.

Äripartnerid teavitavad viivitamatult oma B2 Holding kontakti või B2 Holding juhatuse liiget käesoleva eetikakoodeksi rikkumisest ja/või igast korruptsioonijuhtumist, ebaseaduslikust või ebaeetilisest käitumisest. Äripartnerid saavad teavitada tuvastatud või kahtlustatavatest rikkumistest, kasutades B2Holding rikkumisest teavitamise kanalit, mis on juurdepääsetav: https://report.whistleb.com/b2holding.

B2Holding jätab omale õiguse võtta kasutusele meetmed, et kontrollida, kas äripartnerid järgivad antud Eetikakoodeksit. Käesoleva Eetikakoodeksi rikkumise korral või korruptiivse, ebaseadusliku või ebaeetilise käitumise korral B2Holding jätab omale õiguse parandusmeetmete taotlemise võimaluse.

Käesoleva Eetikakoodeksi rikkumine võib kaasa tuua m.h selle, et B2Holding:

 • ei sõlmi äripartneriga ärisuhet;
 • peatab või lõpetab olemasoleva lepingu äripartneriga,
 • algatab uurimise ja/või
 • teavitab juhtumist pädevatele asutustele.

4. Mõisted

Äripartner – hõlmab Müüjad, Kliendid, Varustajad, Investorid ja üldisemalt mistahes kolmandad osapooled, kellega B2Holding teeb koostööd.

Kliendid – ettevõtted (peamiselt  pangad ja finantsasutused, aga ka jaemüügi ja kommunaalteenuste osutajad), kellele B2Holding osutab võlaga seotud teenuseid, tegutsedes nende nimel.

Töötajad  – kõik B2Holding direktorid, personal, ajutised töötajad, praktikandid , konsultandid, töövõtjad või mud isikud, kes on või olid töötanud äriüksuse või muul viisil töötanud B2Holding heaks olenemata töölepingu kestusest, suhte liigist või geograafilisest asukohast.

Investorid – finantssektori ettevõtted, kes kaasinvesteerivad võlaportfellidesse koos või koostöös B2 Holdinguga.

Tarnijad – kõik füüsilised ja juriidilised isikud ning nende töötajad, agendid, esindajad ja alltöövõtjad, kes tarnivad B2 Holdingule kaupu ja osutavad teenuseid

Müüjad – ettevõtted (peamiselt  pangad ja finantsasutused, aga ka jaemüügi ja kommunaalteenuste osutajad), kes müüvad võlaportfelle B2Holdingule.

 

5. Äripartneritelt oodatavad väärtused

B2Holding eeldab oma äripartneritelt kõigi õiguslike ja regulatiivsete nõuete järgimist seoses eetikaga s.h:

Seaduse järgimist

Äripartnerid järgivad kõiki kohaldatavaid seadusi, reegleid ja määrusi jurisdiktsioonides, kus nad tegutsevad.

Rahapesu, korruptsioon või muu pettusega seotud tegevus

Äripartnerid ei või olla fiktiivsed ega seotud rahapesukuritegude või korruptsiooniga, ega või olla kantud Tarbijakaitseameti sanktsiooni (de) või musta (de) sse nimekirjadesse või olla muud ettevõtted, kes ei tegele tõsise ettevõtlusega.

Ebaõiglased ja kuritahtlikud tavad

Äripartnerid peavad kasutama õiglast hinnakujundust või võtma tasu ja intressi, mis oleks kooskõlas kohalike seadustega. Äripartnerid ei tohi kasutada selliseid laenutingimusi, mida võib pidada solvavaks, kuritahtlikuks või kõrvalekalduvaks turuhindadest või pakkuda tarbijalaene lühikese ajaperioodiga ja kõrge intressimääraga ega kasutada agressiivsed müügi- või laenutusmeetodid oma toodete või teenuste puhul viisil, mida võib pidada ebaõiglaseks.

Kingitused, külalislahkus ja muud hüved  

Äripartnerid ei tohi B2 Holding töötajatele mitte mingil ajahetkel pakkuda või neid varustada sobimatute rahaliste või mitterahaliste hüvedega. B2Holding töötajatel ei ole lubatud  nõuda sobimatut rahalist  või mitterahalist hüve ja eeldatavasti peab keelduma sellisest hüvest.

Huvide konflikt

Huvide konflikt võib tekkida siis, kui isiku äri- ja erahuvid ristuvad. Erahuvid võivad hõlmata isiku enda ametialaseid ja finantshuve, samuti minevikus ja olevikus esinevaid seoseid teiste isikutega, rühmade või perega. Äripartnerid teatavad B2Holdingule viivitamata kõigist huvide konfliktidest, mis võivad olla reaalsed või potentsiaalsed.

Konfidentsiaalsus ja intellektuaalomandi õigused 

B2Holdingu poolt esitatud või temalt kogutud teave on konfidentsiaalne, kui ei ole teisiti selgesõnaliselt märgitud või kui teave on juba üldteada. Äripartnerid austavad B2Holdingu konfidentsiaalsust ja intellektuaalomandi õigusi.

Isikuandmed

Äripartnerid viivad oma tegevuse B2Holdingu suhtes kooskõlla ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) reeglite, põhimõtete ja nõuetega.

Töötervishoid ja tööohutus

Äripartnerid tagavad ohutu töökeskkonna ning integreerivad usaldusväärse töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise tavad oma ärisse. Nad peavad järgima kõiki töötervishoiu ja tööohutusega seotud kohaldatavaid seadusi ja määrusi.

Tööjõu- ja inimõigused

Äripartnerid tagavad õiglase ja eetilise töökoha ning teevad kõik mõistlikud jõupingutused tagamaks, et nende tarneahelas tegutsevad ettevõtjad ei ole seotud inimõiguste rikkumistega ega ole nendes kaasosalised.

Diskrimineerimise keeld ja mitmekesisus

Ei sallita ahistamist või diskrimineerimist, muu hulgas rassi, soo, rahvuse, vanuse või seksuaalse orientatsiooni, religiooni või poliitilise kuuluvuse tõttu. Äripartnerid pakuvad töökohta võrdsete töövõimalustega ja edendades mitmekesise ettevõtte loomist ilma ahistamise ja diskrimineerimiseta.

Keskkonnasäästlikkus

Äripartnerid minimeerivad oma tegevuse keskkonnamõju ja säilitavad keskkonnateadlikku poliitikat ja tava.

6. Rollid ja vastutus

Õigusosakonnajuht, vastavuskontrollispetsialist ja personalijuht on käesoleva Eetikakoodeksi omanikuks.

Iga kohalik tegevjuht vastutab selle eest, et tagada käesoleva koodeksi rakendamine ja kohaldamine kohalikus äriüksuses.

7. Ülevaade

Et tagada käesoleva Eetikakoodeksi jätkusuutlikkus, adekvaatsus ja effektiivsus, siis õigusosakonnajuht, vastavuskontrollispetsialist ja personalijuht vajaduse korral ajakohastavad ja/või muudavad seda igal aastal.

Jätkusuutlikkuse komitee, grupi siseaudiitor ning brändi- ja jätkusuutlikkuse juht teevad ettepanekuid käesoleva Eetikakoodeksi täiustamiseks või kohandamiseks ning selle muudatused tehakse äripartneritele kättesaadavaks.

Switch The Language

  WE WANT TO HEAR FROM YOU

  ADDRESS

  OK INCURE OÜ
  Marienthali Keskus (5. floor)
  Mustamäe tee 16, 10617
  PHONE: +372 675 5820
  EMAIL: mail @ okincure.ee
  Monday-Friday 09:00-17:00
  Registry code: 11542046
  Tallinn, ESTONIA

  OTHER WAYS TO CONNECT