Eetikakoodeks

Kõrged eetilised standardid

Ehkki me tegutseme paljudes erinevates riikides, kus kehtivad erinevad seadused, regulatsioonid ja kohalikud tavad, tahame oma äri juhtida kõige kõrgemate eetikanormide järgi, olenemata sellest, kust me pärit oleme.

Seetõttu ootame, et kõik Grupi töötajad:

 • järgivad eetikakoodeksit,
 • säilitavad kõikide tehtud otsuste puhul kõrged eetika standardid,
 • täidavad oma kohustusi ausalt, väärikalt ja professionaalselt,
 • on oma tegudes ja suhtluses läbipaistvad,
 • asetavad ettevõtte väärtused isikliku kasu saamise soovist kõrgemale,
 • tunnistavad oma vigu ning tagavad nende kiire parandamise,
 • austada ja järgida kontserni põhimõtteid ja protseduure.

Juhtidelt oodatakse lisaks:

 • eetiliste standardite kinnistamist juhtimistasandil,
 • tegutsemist ja juhtimist eeskujuna.

Võrdsus ja mitmekesisus

Oleme pühendunud õiglase, professionaalse ja turvalise töökeskkonna loomisele.

Meie eesmärk on olla töökoht, kus kõik töötajad arenevad ja neile antakse võrdsed võimalused professionaalseks arenguks.

Me oleme pühendunud võrdõiguslikkusele, mitmekesisusele ja kultuurile, mis on vaba diskrimineerimisest, sealhulgas ebavõrdsest kohtlemisest, tõrjutusest või eelistamisest rassi, soo, vanuse, puude, seksuaalse sättumuse, usu, poliitiliste vaadete, rahvusliku või etnilise päritolu või mõne muu tunnuse alusel, mille tulemuseks on võrdõiguslikkuse põhimõtte rikkumine.

Andmekaitse ja privaatsus

Me oleme pühendunud isikuandmete kaitsemisele ja privaatsuse austamisele.

Kõik kasutusele võetud mõistlikud sammud tagavad andmete täpsuse, piisavuse, asjakohasuse ja on piiratud vastavalt töötlemise eesmärgile.

Me kasutame isikuandmeid ainult asjakohastel eesmärkidel. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt meie privaatsuspoliitikale , mis põhineb isikuandmete kaitse üldmäärusel (GDPR) ja muudel kehtivatel õigusaktidel.

Ahistamine ja kiusamine

Me ei salli verbaalset või füüsilist käitumist, mis teisi ahistab, häirib teiste töövõimet või loob vaenuliku töökeskkonna.

Me soovime, et kõik tunneksid end igal ajal austatuna ja oodatuna.

Õiglane konkurents

Me toetame konkurentsivõimelist turgu, austame vaba ja ausat konkurentsi ning järgime seda.

Me ei tegele ega tolereeri kedagi, kes tegeleb konkurentsivastase tegevusega, nagu näiteks hindade fikseerimine, pakkumiste võltsimine, turu jagamine või turuvõimu kuritarvitamine.

Me eeldame täielikku vastavust kehtivatele monopolivastastele ja konkurentsi seadustele.

Illegaalsed/ebaeetilised hüved

Me ei paku ühelegi kliendile, äripartnerile ega huvirühmale hüvesid ega kingitusi otse ega vahendajate kaudu, mis on vastuolus kehtivate seaduste või normidega.

Samuti ei aktsepteeri me otse või vahendajate kaudu hüvesid, mida võib pidada katseks äriotsust ebaõigesti mõjutada ja mis võib mõjutada meie töö objektiivsust ja professionaalset otsustusvõimet.

Huvide konflikt ja kolmandate osapooltega seotud tehingud

Äriotsused ja tehingud tehakse meie kontserni parimatest huvidest lähtudes, arvestamata isiklikku kasu, suhteid või kaalutlusi. Me tegutseme eetiliselt ja ei kasuta kunagi oma seost ettevõttega isikliku kasu saamise eesmärgil. Me kõik vastutame huvide konflikti põhjustavate olukordade vältimise, tuvastamise ja nendest teatamise eest.

Altkäemaks ja korruptsioon

Me tegutseme ausalt, ilma korruptiivsete mõjutusteta. Me ootame sama ka kõigilt äripartneritelt, kes teevad koostööd ettevõttega.

Me ei salli altkäemaksu ega korruptsiooni mis tahes vormis. See hõlmab ebasobivat eelist, millel ei ole ettevõtte jaoks seaduslikku ärilist eesmärki ja mis on antud selleks, et mõjutada saaja otsustusprotsessi.

Me keelame rangelt riigiametnikele tehtavate soodustuste maksmise, et kiirendada, või hõlbustada rutiinsete menetluste, teenuste või otsuste täitmist, mida meil on õigus saada.

Rahapesu, terrorismi rahastamine ja sanktsioonide rikkumine

Ettevõte on pühendunud nõuetele vastavuse kultuuri edendamisele ja kõigi kohaldatavate kriminaalsätete, rahapesuvastaste, terrorismi rahastamise vastaste ja sanktsioonidega seotud seaduste või määruste järgimisele ning tõsiste meetmete kasutusele võtmisele iga isiku suhtes, kes on seotud selliste finantskuritegudega.

Kogukond ja keskkond

Me püüame minimeerida üldist keskkonnamõju ja süsinikujalajälge samasuguse austuse ja õiglusega nagu kohtleme oma huvirühmi.

Me anname oma panuse ühiskonda: alates krediidi ökosüsteemi olulise osa mängimisest kuni töötajate kohalike algatusteni, kes panustavad suurel määral kohalikesse hooldusprojektidesse, ning rahalise toetuse organisatsioonidesse, mis on mõeldud lastega ja vähekindlustatud rühmadele kogukondades, kus tegutseme.

Poliitiline ja religioosne sekkumine

Me järgime poliitiliste ja usuliste huvide suhtes ranget neutraalsust, seetõttu ei tohi Grupi nimesid ega ressursse selliste huvide edendamiseks kasutada. See ei ole siiski vastuolus meie töötajate isiklike religioossete ja poliitiliste tõekspidamiste mitmekesisuse austamisega.

Meie investorite ja kaasinvestorite huvid

Me teenindame portfelle tõhusalt ja professionaalsel viisil ning suuname suuremat rõhku igapäevasele produktiivsusele ja tulemuslikkusele, et saavutada suurepäraseid tulemusi.

Meie eesmärgiks on pikad ärisuhted. Me teeme koostööd, näitame üles initsiatiivi ja oleme pühendunud. Me oleme valinud agiilse lähenemise ja püüdleme tipptaseme poole.

Kauplemine siseinfoga

Siseteabega kauplemine väärtpaberite ostmise ja müümise tähenduses olulise ja mitteavaliku teabe alusel, mille oleme omandanud oma töökohustuste kaudu kontsernis, on ebaõiglane ja ebaseaduslik. Teistele teabe jagamine ja soovituste andmine  (“tip off”), et nad saaksid kaubelda, on samuti ebaseaduslik ja kontsern ei luba seda.

Switch The Language

  WE WANT TO HEAR FROM YOU

  ADDRESS

  OK INCURE OÜ
  Marienthali Keskus (5. floor)
  Mustamäe tee 16, 10617
  PHONE: +372 675 5820
  EMAIL: mail @ okincure.ee
  Monday-Friday 09:00-17:00
  Registry code: 11542046
  Tallinn, ESTONIA

  OTHER WAYS TO CONNECT