Eetikakoodeks

B2Holding Grupil on hindamatu maine, mis põhineb pikaajalisel edukal tegevusel lahendustele orienteeritud võlamenetluses. Meid tuntakse kui ettevõtet, kes austab kliente, võlgnikke ja koostööpartnereid, rajades kogu oma äritegevuse aususe ja õigluse põhimõtetele.

Eetikakoodeks toetab B2Holding Grupi aluspõhimõtete järgimist. Meie eesmärk on luua ja hoida pikaajalisi suhteid kõigi koostööpartneritega ning selleks peavad kõigi töötajate kõik otsused vastama kõrgetele eetikanormidele.

Järgides oma igapäevatöös B2Holding Grupi eetikakoodeksit, tagate, et meie tegevus on vastutustundlik ja kestlik.

Kahtluse korral küsige nõu ülemuselt või kohaliku rahvusvahelise ja siseriikliku menetluse juhilt. Grupis on ka suur suhtlusvõrgustik ja võimalus võtta ühendust grupi juhtkonnaga ning nad osutavad teile vajalikku abi.

Erik Just Johnsen
B2Holding Grupi tegevjuht

1. Millesse me usume?

B2Holding Grupp eesmärgiks on olla pühendunud klientide/võlgnike võlausaldaja, aidates neid tagasi järje peale, samuti eelistatud ja vastutustundlik tööandja, usaldusväärne ettevõtja ning pangaklientide poolt eelistatud õigusjärglane.

2. Reeglite järgimine

B2Holding Grupp järgib igas riigis, kus tegutseb, seal kehtivaid seadusi, eeskirju ja ettevõtlusstandardeid.

3. Kõigis riikides kehtivad üldreeglid

Eetikakoodeksis kirjeldatu vastab minimaalsele nõutavale käitumise tasemele, isegi juhul kui sätestatud nõuded on kohaliku seaduse normidest rangemad. Ent kui kohalik seadus on rangem, siis on see eetikakoodeksi suhtes ülimuslik.

4. Kõigi partnerite õiglane kohtlemine

B2Holding Grupp käitub suhetes äripartnerite ja koostööpartneritega alati lugupidavalt, avatult ja õiglaselt.

5. Grupi huvid kõigepealt

B2Holding Grupi äriotsused tehakse grupi parimatest huvidest lähtudes, arvestamata mingeid isiklikke hüvesid, suhteid või kaalutlusi. Keelatud on kasutada oma seotust B2Holding Grupiga selleks, et saavutada isiklikku kasu.

6. Nulltolerants altkäemaksu ja korruptsiooni suhtes

Me tegutseme ausalt ja korruptiivsete mõjutusteta. Sama eeldame ka B2Holding Gruppi teenindavatelt kolmandatelt isikutelt. B2Holding Grupp ei tolereeri altkäemaksu ega korruptsiooni.

7. Ebaseaduslikud eelised ja hüved pole lubatud

B2Holding Grupp ei paku otse ega vahendajate kaudu äripartneritele või koostööpartneritele mingeid hüvesid või eeliseid, mis on vastuolus kohaldatavate õigusaktidega.

8. Jääme objektiivseks

Samuti ei tohi töötaja vastu võtta otse või vahendajate kaudu pakutavaid kingitusi, eeliseid, hüvitisi või meelelahutust, mis võiksid mõjutada töötaja objektiivsust ja professionaalseid hinnanguid.

9. Mõjuvõimu kuritarvitamine

Professionaalse turuosalise positsiooni kuritarvitamine mõjutab kapitaliturgude usaldusväärsust ning põhjustab tõsiseid tagajärgi B2Holding Grupile ja sellega seotud töötajatele. Ausa, eetilise ja õiglase tegevuse nõudest tuleb kinni pidada ka juhul kui konkureeritakse turuosa pärast. Meie käitumine turul peab vastama rahvusvahelisel tasandil tunnustatud nõuetele.

10. Suhted ametiasutustega

B2Holding Grupp soovib, et tema teabeedastus oleks aus, täpne ja õigeaegne. Kohustume tagama, et meie suhted kõigi asjassepuutuvate järelevalveasutustega on avatud, usalduslikud, läbipaistvad ja koostööle orienteeritud.

11. Aruandlus ja üllatuste vältimise poliitika

Raamatupidamisdokumendid peavad kajastama kõigi tehingute sisu õigesti, õigeaegselt ja ühemõtteliselt. Meie aruandlus peab olema avatud ega saa olla üllatuslik.

12. Range erapooletus

B2Holding Grupp jääb poliitiliste ja usuliste huvide suhtes rangelt erapooletuks. B2Holding Grupiga seotud nimede või ressursside kasutamine selliste huvide propageerimiseks on keelatud.

13. Kliendi- ja äriandmete kaitse

B2Holding ruppi puudutav teave on konfidentsiaalne ja selle edastamine kõrvalistele isikutele on keelatud. See kehtib ka pereliikmete kohta. B2Holding Grupp on kohustatud hoidma klientide/võlgnike andmeid rangelt konfidentsiaalsena. Me ei edasta klientide andmeid kolmandatele isikutele ning järgime klientide andmete kaitse suhtes kohaldatavaid eeskirju.

14. Meie eetikanormid

B2Holding Grupi vundamendiks on meie investorite väärtushinnangud, mille väljenduseks on meie eetikanormid, mida kõik töötajad oma töös ja tegevuses iga päev järgivad. Kõigi töötajate vastastikune mõistmine ning ümbritsev sõbralik ja lugupidav töökeskkond tagavad kõigi koostööpartnerite parima ja täpseima teenindamise. Kõik töötajad, olenemata ametikohast, on kohustatud kohtlema üksteist lugupidavalt kui kolleege ning hoiduma mis tahes diskrimineerivast käitumisest ja ahistamisest.

Switch The Language

  WE WANT TO HEAR FROM YOU

  ADDRESS

  OK INCURE OÜ
  Marienthali Keskus (5. floor)
  Mustamäe tee 16, 10617
  PHONE: +372 675 5820
  EMAIL: mail @ okincure.ee
  Monday-Friday 09:00-17:00
  Registry code: 11542046
  Tallinn, ESTONIA

  OTHER WAYS TO CONNECT