Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

OK INCURE OÜ peamine tegevusala on võlgade sissenõudmine. Sellega seoses on vaja töödelda isikuandmeid, mille kaitse on oluline ja me pöörame suurt tähelepanu üldisest andmekaitsemäärusest (“GDPR”) tulenevate kohustuste täitmisele.

OK INCURE OÜ     registrikood: 11542046     e-post:  mail@okincure.ee

Soovime aidata teil mõista, kuidas me kogume, kasutame, salvestame, jagame ja töötleme teie isikuandmeid käesoleva privaatsuspoliitika alusel; lisaks sellele, milliseid isikuandmeid me töötleme ja miks me neid töötleme.

KUIDAS ME KOGUME TEIE ISIKUANDMEID:

– Alates loovutamislepingust, millega me omandame teie nõude osas võlausaldaja positsiooni;
– Isikud, kes on volitatud teie nimel meiega suhtlema (nt advokaadid, võlanõustajad jne);
– Ametiasutused jt asutused, s.h kohtud ja politseiasutused menetluse läbiviimise ja/või avalikes huvides;
– Kohtutäiturid, pankrotihaldurid jt.
– Andmebaasid, mis on avalikult kättesaadavad või põhinevad lepingulistel suhetel (välised allikad), tagavad, et meie andmed teie kohta on ajakohased. Välisallikate all mõeldakse avalikke asutusi, avalikke registreid, elektroonilisi andmebaase;
– Otse andmesubjektilt või mõnel juhul teistelt isikutelt – peamiselt seoses nõuete sissenõudmise, järelmenetluse (pärimismenetlus, täitemenetlus, pankrotimenetlus) või võimalike enammakstud summade tagasimaksmisega.

2. TÖÖTLEME JÄRGMISI ISIKUANMDETE KATEGOORIAID:

 • Isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, e-posti aadress, telefoninumber, telefonikõnede helisalvestused.
 • finantsteave: nõuete väärtus ja intressid, majanduslik olukord.
 • tundlik teave: teie poolt või vastavate asutuste poolt esitatud teave terviseandmete ja teave vangistuse kohta
 • Interneti ühenduste ID.
 • Teave kõigi varade kohta täitemenetluse/pankrotimenetluse/pärimismenetluse korral.
 • Mis tahes muu asjakohane teave, mis on kogutud kohtueelse sissenõudmismenetluse, kohtumenetluse või muu eelnimetatud menetluse käigus.

3. OK INCURE OÜ TÖÖTLEB TEIE ISIKUANDMEID AINULT NIIVÕRD, KUIVÕRD SEE TEAVE ON VAJALIK JA PÕHINEB JÄRGMISTEL ÕIGUSLIKEL ALUSTEL:

EESMÄRGID ÕIGUSLIK ALUS
Võlgade sissenõudmise protsessi tagamine, sealhulgas TCM Group International kasutamine, et hõlbustada piiriülest sissenõudmist.  

 • Töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.- GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f.
 • Töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele- GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b.

 

Iseteenindusplatvorm
 • Töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps– GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f.
Kohustuste olemasolu kontlollimine ja maksehäirete avaldamine  AS Creditinfo Eesti poolt hallatavas Maksehäireregistris
 • Töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps– GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f.
Teie rahalise olukorra ja sissetulekuallika analüüs, et saaksime hinnata teie tagasimaksevõimet ning leida teie individuaalsele olukorrale sobiva lahenduse või lahendada küsimus muul viisil
 • Töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps– GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f.
Suhtlemine
 • Töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps – GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f.
Õige identifitseerimine
 • Töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps – GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f.
Juriidiliste menetluste läbiviimine nõuete sissenõudmiseks ja kõigile osapooltele soodsate lahenduste leidmine.
 • Töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps– GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f.

 

Teie päringute töötlemine ja nendele vastamine
 • Töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps– GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f.

 

Sise- ja välisauditite ulatuse täitmine
 • Töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps– GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f.

 

Rahulolu-uuringute läbiviimine sissenõude menetluste kvaliteedi kohta
 • Töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps– GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f.

 

Viivises olevate laenuportfellide hindamine
 • Töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps – GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f.

 

Avalike asutuste päringutele vastamine
 • Töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks – GDPR artikli 6 lõike 1 punkt c.
 • Töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps – GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f.

 

Võlgade sissenõudmise protsessi optimeerimine, sealhulgas profiilianalüüsi koostamine
 • Töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps – GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f.

 

Et uurida toiminguid rikkumisest teavitamise juhendi kohaldamisala raames. Lisateavet selle töötlemistoimingu kohta võib leida dokumendis https://report.whistleb.com/en/b2-impact
 • Töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps – GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f.

 

 

4. ANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE RIIKIDELE

Töötlemise käigus võidakse isikuandmeid edastada väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) kolmandatesse riikidesse, mille suhtes ei kohaldata Euroopa Komisjoni adekvaatsuse otsust. Lisaks võivad ettevõtte nimel tegutsevad volitatud töötlejad teatavatel tingimustel edastada isikuandmeid ka väljapoole EMPd. Sellistel juhtudel edastatakse isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitega 46, 47 või 49(1), eelkõige lepingu tüüptingimustega, mille puhul kohaldatakse täiendavaid turvameetmeid. Teavet andmete edastamise kohta saab e-posti teel aadressil kaebused@okincure.ee

5. PROFIILIANALÜÜSI KOOSTAMINE

Seoses GDPRi art. 6 lõike 1 punkti f kohaselt võib õigustatud huvi alusel ja ulatuses, mis on vajalik võlgade sissenõudmise tõhusaks teostamiseks, kasutada kogutud isikuandmeid, sealhulgas vastutus, majanduslik olukord, tagasimaksete ajalugu, võlgade arveldamisega seotud kontaktid, võlgade sissenõudmise käigus loodud käitumisandmed, statistiliste mudelite ja eksperdireeglite alusel profiilide koostamiseks. Selle tulemusel võib teha otsuse võlgade sissenõudmise meetodi kohta, eelkõige selle kohta, millises vormis suhtlusprotsess toimub, milliseid kokkuleppepakkumisi valitakse ning milliseid kohtueelseid ja kohtumenetluse meetmeid kohaldatakse.

Teil on õigus esitada vastuväiteid profiilianalüüsi koostamisele teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel. Sellisel juhul palun esitage teave e-posti aadressil kaebused@okincure.ee

6. KES ON ISIKUANDMETE VASTUVÕTJA

Võlgade sissenõudmise protsessi käigus võib tekkida vajadus edastada teie isikuandmeid äripartneritele, nagu IT-teenuse pakkujad, B2 Impact Group ettevõtted, kuhu ettevõte kuulub, advokaadibürood, kohtutäiturid, avalik-õiguslikud asutused, näiteks kohtud või rahvastikuregister, maksehäireregister. registrid, mis protsessi toetavad. Lisaks võime avaldada isikuandmeid, kui meil on selleks seaduslik kohustus või kui see on seadusega lubatud.

Siin on mõned näited:

 • Juristid või teised esindajad;
 • Avalikud asutused nagu kohtud ja järelevalveasutused;
 • Maksehäireregister, mida haldab Creditinfo Eesti AS;
 • finants-, infotehnoloogia- ja juriidilised pakkujad, kes aitavad meil teenuseid täiustada või ärisüsteeme või tööprotsesse arendada, juurutada või hallata; ning
 • teised võlgade sissenõudmisega seotud isikud.

7. SÄILITAMISAEG

Isikuandmeid töödeldakse sise-eeskirjade kohaselt viis (5) aastat alates kohtuvälise menetluse lõpetamise päevast või kümme (10) aastat alates kohtumenetluse (s.h maksekäsu kiirmenetluse) protsessi raames saadud kohtulahendi täitmise päevast . Lisaks võidakse isikuandmeid töödelda nii kaua, kui see on vajalik ettevõtte õigustatud huvide tagamiseks kohtuvaidluste korral.

8. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Andmesubjektina on teil õigus:
• nõuda teavet töödeldavate isikuandmete kohta;
• juurdepääs töödeldavatele isikuandmetele;
• isikuandmete parandamine;
• isikuandmete töötlemise piiramine, kuni näiteks vastutav töötleja on kontrollinud andmete õigsust;
• isikuandmete kustutamine;
• õigus andmete teisaldatavusele; ja
• õigus esitada vastuväiteid.
Õiguste teostamiseks võtke ühendust meiliaadressil kaebused@okincure.ee.
Lisaks on igal andmesubjektil isikuandmete töötlemisega seotud juhtumis õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile.

Switch The Language

  WE WANT TO HEAR FROM YOU

  ADDRESS

  OK INCURE OÜ
  Marienthali Keskus (5. floor)
  Mustamäe tee 16, 10617
  PHONE: +372 675 5820
  EMAIL: mail @ okincure.ee
  Monday-Friday 09:00-17:00
  Registry code: 11542046
  Tallinn, ESTONIA

  OTHER WAYS TO CONNECT